Refusjonsberettiget spillolje

 

Refusjonsordningen gjelder for brukt eller kassert smøreolje og hydraulisk olje, herunder motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, transformator- og bryterolje og olje drenert fra oljefiltre.

I tvilstilfeller bestemmer Miljødirektoratet om ordningen også gjelder for andre typer spillolje.

 

Ordningen gjelder også for refusjonsolje som er generert på skip, med unntak av refusjonsolje generert fra skip i internasjonal sjøfart/utenriksfart med totallengde over 250 fot.

 

Ordningen gjelder ikke for brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganiske oljer og andre mineraloljer. Ordningen gjelder heller ikke for oljeemulsjoner, skjæreoljer, slop og olje fra oljeutskillere eller for importert spillolje.

 

 

Kvalitetskrav

 

Refusjonsolje skal ha et flammepunkt høyere enn 70 C.

Refusjonsolje skal inneholde mindre enn 500 mg/kg totalt organisk klor.

Refusjonsolje skal inneholde mindre enn 0,6 % totalt svovel.

 

 

Deklarering av refusjonsolje

 

Ved deklarering av refusjonsolje skal avfallskode 7011 og riktig EAL kode brukes, dette for å definere hvilken type refusjonsolje som skal avhendes (eks, motorolje 130205, hydraulikkolje 130113 eller transformatorolje130307). Type olje og opphav for oljen skal også føres i rubrikk for «nærmere beskrivelse» i deklarasjonen.