Børstad hardskum
- Fyller igjen og retter opp

 

Hardskum ekspanderer kontrollert, fyller ut og er trykkfast opp til 35 tonn per m2 etter herding. Det er miljøvennlig, basert på harpiks, ikke brannfarlig og fritt for giftstoffer. Skummet er velegnet til injisering, herder raskt og kan fylle store som små hulrom.

Børstad hardskum kan brukes til alle former for avretting og utfylling. Skummet ekspanderer ikke på samme vis som tradisjonelt byggskum, men fyller ut hulrom og ujevnheter, løfter og støtter opp. Skummet kan brukes til nivellering av gulv og platåer, til retting av terreng etter sig, erosjon og utglidning, og til oppretting og understøtting av VA-rør og andre rørgater. Det kan brukes til alle former for fylling av store og små hulrom. Det løses ikke opp av hydrokarboner eller kjemikalier.

 

Vi kan sikre tanken uten å grave*

* Hvis du ikke har peilerør på tanken, må det påregnes noe graving.

Tomme oljetanker og lignende kan enkelt fylles med Børstad hardskum og sikres uten at det må graves. Skummet suger opp reststoffer under innsprøyting, slik at omfattende rengjøring og utlufting ikke blir nødvendig.

 

Illustrasjon av oljetank under jorda

Gamle oljetanker må sikres. Det kan gjøres uten å grave.

Illustrasjon av oljetank under jorda 

Etter herding er skummet fast og korrosjonsbestandig med en forventet levetid på over 150 år. Når tanken eller hulrommet er fylt, er den normale trykkfastheten ca. 230 kPA/m2, eller 2,3 tonn per m2. Trykkfastheten kan, ved behov, økes helt opptil 35 tonn per m2.

Skummet har lav egenvekt (25 kg/m3). Dermed er det ingen fare for påfølgende setningsskader som kan oppstå når det brukes vann, sand eller betong som fyllmasse. Dette gjør også at tanken lett kan graves opp ved en senere anledning dersom dette skulle være ønskelig.

 

Børstad Hardskum kan rette opp og fylle ut

Erosjon, utglidning og jordskred rundt og under rør til VA-anlegg og liknende, kan føre til at rørene deformeres eller bryter sammen.

 

deformert rør under jorda

Børstad hardskum kan rette opp, fylle ut og gi støtte under rørene.

hardskum rundt rør

Ved å sprøyte inn Børstad hardskum som erstatning for de eroderte massene, stabiliseres grunnen og rørledningen rettes opp. Skummet kan også sprøytes inn fra lang avstand dersom grunnen er usikker eller rørene ligger vanskelig til. Det kan også injiseres under vann.

Når hulrommet er fylt, er det trykkfast fra 2 til 35 tonn per m2, avhengig av hvilket skum som brukes.

 

Børstad Hardskum kan stabilisere grunnen

Erosjon, utvasking og jordskred rundt kaianlegg og elveløp kan føre til store setningsskader og utvasking av masser. Ved å sprøyte inn Børstad hardskum, stabiliseres grunnen og utglidningen kan stoppe opp.

 

tomrom i avgrunnen

Hardskum kan rette opp, fylle ut og stabilisere området.

hardskum stabiliserer grunnen

Skummet ekspanderer ikke, men fyller ut, stabiliserer og løfter opp slik at det er lett å holde full kontroll på prosessen. Skummet kan sprøytes inn fra avstand opp til 150 meter. Det kan også injiseres under vann. Når hulrommet er fylt, er det trykkfast fra 2 til 35 tonn per m2, avhengig av hvilket skum som brukes.

 

Børstad Hardskum kan fylle hull og groper

Setningsskader, utglidning og nedsunkne kjørebaner i gater og veier kan løftes og rettes med hardskum. Det kan spare omfattende og kostbare gravearbeider.

 

tomrom under grunnen

Bæreevnen reguleres med valget av skum og kan bli opp til 35 tonn per m2

fylle hull og groper med hardskum

Hardskum kan erstatte omfattende gravearbeid og rehabiliteringsprosjekter. Arbeidet kan gjennomføres uten lange stengeperioder og store trafikkproblemer. Hardskum er også med hell blitt brukt til å fylle opp nedlagte gruveganger.

 

Børstad Hardskum kan rette fundamenter

Skummet kan brukes til å rette setningsskader i grunnen, utvendige plasser og dekker. Det kan brukes til å nivellere gulv og fylles inn i krypkjellere.

 

utglidning i fundament

Børstad hardskum kan pumpes inn under bygninger og rette utglidninger.

Hardskum i fundament under hus

Skummet kan brukes til å rette skjevheter i mindre hus, garasjer, låver etc. etter setningsskader. Skummet kan justeres til å heve seg så akkurat mye at bygningen nivelleres til rett nivå, og blir stående. Hardskum kan også brukes til å heve eller nivellere overflaten på innvendige gulv.

 

Slik brukes det

 

1

Setningene måles med nivellerings- kikkert

2

Rørledninger og liknende kartlegges

3

Det bores hull og injeksjonsrør monteres

4

Injiseringspunktet kan være opptil 150 meter fra skummaskinen

5

Skummet injiseres til hulrommet er fylt med ønsket trykkfasthet

For tilbud, referanser og dokumentasjon